قایقرانی و اسکی روی آب

منابع ضرایب و گرايشهاي كارشناسي ارشد تربيت بدني و علوم ورزشي

عناوين گرايشهاي كارشناسي ارشد تربيت بدني و علوم ورزشي همراه با مواد و ضرايب امتحاني و منا بع پيشنهادي

رديف

ضرايب و دروس

 

 

 

گروه ها

زبان تخصصي

فيزيولوژي و تغذيه ورزش (ضريب)

آمار،سنجش و اندازه گيري در تربيت بدني (ضريب)

حركت شناسي و بيومكانيك ورزشي (ضريب )

رشد و يادگيري حركتي (ضريب)

حركات اصلاحي و آسيب شناسي ورزشي (ضريب)

مديريت سازمانها و مسابقات ورزشي (ضريب)

1

فيزيولوژي ورزشي

3

4

2

2

1

1

1

2

مديريت ورزشي

3

1

3

1

2

1

4

3

آسيب شناسي وحركات اصلاحي

3

1

2

2

1

4

1

4

بيومكانيك ورزشي

3

1

2

4

1

2

1

5

رفتار حركتي

3

1

2

2

4

1

1

6

دوره عمومي كارشناسي ارشد تربيت بدني و علوم ورزشي

3

2

2

2

2

1

1

 

منابع پيشنهادي براي امتحان كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني و علوم ورزشي

سنجش و اندازه گيري در تربيت بدني

1.    سنجش و اندازه گيري در تربيت بدني- تاليف دكتر همتي نژاد و دكتر رحماني نيار (انتشارات دانشگاه پيام نور)

2.    سنجش و اندازه گيري در تربيت بدني تاليف دكتر هادوي (انتشارات دانشگاه تربيت معلم تهران)

3.    سنجش و اندازه گيري در تربيت بدني دو جلدي منهاي بخش آمار استنباطي- ترجمه دكتر مير سپاسي و دكتر نوربخش(انتشارات سمت)

رشد تكامل حركتي

1-    رشد تكامل حركتي در طول عمر تاليف هي وود ترجمه دكتر نمازي زاده و دكتر اصلانخاني انتشارات سمت-بخش اول و دوم كتاب

2-    رشد تكامل حركتي و جسماني تاليف دكتر رمضان نژاد انتشارات دانشگاه گيلان(فصول1و4و5و6و10و11و15)

3-    رشد تكامل حركتي تاليف دكتر اصلانخاني انتشارات دانشگاه تربيت معلم تهران

4-    رشد تكامل حركتي و باليدگي و تربيت بدني- تاليف مالينا و بوچارد- ترجمه دكتر بهرام و دكتر خلجي انتشارات پژوهشكده  تربيت بدني و ورزشي

 (فصول 1و3و4و5و23و24)

حركت شناسي

1.    اناتومي حركت تاليف رابرت اس ينكه ترجمه دكتر رحماني نيا مبارك آبادي و شمسي انتشارات مبتكران

2.    حركت شناسي تاليف دكتر تندنويس

3.    آناتومي و حركت شناسي ساختاري- تاليف تامپسون و فلويد- ترجمه دبيدي روشن - انتشارات سمت

فيزيولوژي ورزشي و تغذيه ي ورزشي

1.    فيزيولوژي و فعاليت بدني- تاليف ويلمور و كاستيل-ترجمه دكتر معيني ،دكتر رحماني نيا،دكتر رجبي،دكتر آقا علي نژلد ،دكتر سلامي انتشارات مبتكران جلد اول و دوم

2.    فيزيولوژي و فعاليت بدني- تاليف دكتر ادينگتون و ادگرتون- ترجمه دكتر نيكبخت-انتشارات سمت فصول اول تا هشتم

3.    فيزيولوژي و رزش تاليف شاركي-ترجمه دكتر رحماني نيا انتشارات وزارت آموزش و پرورش

4.    تغذيه ورزشي تاليف جودي دريسكل-ترجمه دكتر رحماني نيا و قديمي انتشارات وارسته

5.    تغذيه و كنترل وزن تاليف آيزنمن وينسون ترجمه دكتر عليجانيان-انتشارات دانشگاه گيلان

زبان تخصصي

1-    انگليسي براي دانشجويان رشته ي تربيت بدني تاليف دكتر ابراهيم محمودي و دبير انتشارات سمت

2-    مقالات و كتابهاي تخصصي علوم ورزشي به زبان انگليسي

 

يادگيري حركتي

1-    يادگيري حركتي- تاليف دكتر فرهاد رحماني نيا انتشارات بامداد تهران (فصول 2و3و4و5و6و8و9و11و12و1و13و15و17)

2-    يادگيري حركت و اجرا-  تاليف ريچارد اشميت-ترجمه دكتر نمازي زاده و دكتر واعظ موسوي فصول 1و2و3و6و7و9و10-انتشارات سمت

 

بيومكانيك ورزشي

1)بيومكانيك فنون ورزشي تاليف جيمز هي-ترجمه دكتر نمازي زاده انتشارات  دانشگاه تهران

           

آسيب شناسي ورزشي و ورزشهاي اصلاحي

1-    پيشگيري و درمانهاي آسيب هاي ورزشي ترجمه دكتر قرا خانلو و دكتر دانشمندي و عليزاده- انتشارات پژوهشكده ي تر بيت بدني

2-    حركات اصلاحي درماني- دكتر عليزاده و دكتر دانشمندي و دكتر قراخانلو انتشارات جهاد دانشگاهي

3-    حركات اصلاحي - دكتر عليزاده و دكتر دانشمندي و دكتر قراخانلو انتشارات سمت

 

مديريت سازمانهاي ورزشي و مديريت طرز اجراي مسابقات

1-    مديريت سازمانهاي ورزشي- تاليف دكتر حميدي انتشارات دانشگاه پيام نور

2-    مديريت و طرز اجراي مسابقات - تاليف دكتر حميدي انتشارات دانشگاه پيام نور

3-    مديريت و طرز اجراي مسابقات- تاليف دكتر اتقياء انتشارات دانشگاه الزهراء(س)

4-    مديريت و طرز اجراي مسابقات تاليف دكتر پور ساطاني انتشارات دانشگاه گيلان
+ نوشته شده در  شنبه بیست و ششم تیر ۱۳۸۹ساعت 21:38  توسط علی جمشیدی   |